Vážení přátelé, soupeři i kamarádi. Dovoluji si vám všem v tom letošním roce popřát hlavně zdraví a spokojenost, ale i sportovní úspěchy. Mám z minulého roku určitý nesplněný úkol, který bych chtěl následujícím návrhem, který vám předkládám k posouzení, splnit.
Na vaše názory se těší CZE 91.

Návrh na úpravu vyhodnocování výsledků regat dle věkových kategorií.

Výsledky regat se dle dosavadních pravidel NAVIGA (část 7. Formální a technické požadavky na konání regat 7.80.3 Junioři) vyhodnocují ve dvou věkových kategoriích :
 JUNIOŘI (do 18 let) a SENIOŘI (nad 18 let).

Navrhovaná úprava :   J1 – KADETI (do 12 let)              J2 – JUNIOŔI (12 až 18 let)   
                     S1 – SENIOŔI (18 až 65 let)       S2 – MASTERS (nad 65 let
Odůvodnění:
Dosavadní  způsob vyhodnocení, který měl z hlediska férovosti soutěžení rozdělit soutěžící do maximálně rovnocenných skupin, se používá více než 50 let a jistě zpočátku vycházel z věkové nerovnosti soutěžících po stránce fyzické a mentální, ale i sociální, mezi které patří např. určitá soběstačnost finanční, dopravní, právní, jazyková, ale i řemeslná zručnost a další předpoklady relativně rovnocenného soutěžení  dětí i dospělých na společných soutěžích.
Tato skutečnost je v jiných druzích sportu řešena různým dělením soutěžících např. do věkových kategorií tak, aby při pokud možno stejných možnostech úspěchu v závodění byla zachována co největší motivace na zahájení, ale i pokračování ve sportovní činnosti.
Postupem času některé aspekty nerovnosti zanikly (např. potřeba řemeslné zručnosti, viz někdejší prohlášení o samostatné stavbě modelu juniorem), některé se průběžně mění .
Mládež všeobecně rychleji dospívá a mění se její zájmy i zázemí. Těžko lze však srovnávat juniora 8-letého se skoro 19-letým, kteří jsou dodnes hodnoceny ve stejné věkové skupině (!!!), i když jsou jejich motivace i možnosti velmi odlišné.
V našem sportu je smutnou skutečností stále ubývající počet soutěžících. Jak tomu čelit?
U juniorů je nutno pro zajištění, příp. posílení motivace těch mladších (např. do 12 let i jejich rodičů!) zvýšit pravděpodobnost úspěchu v soutěžích rozdělením věkové kategorie juniorů na mladší J1  a starší J2 s pojmenováním např. KADETI (do 12 let) a JUNIOŘI (do 18 let).
Mezi seniory je naopak stále více těch „dříve narozených", kteří však většinou nejsou a nemohou být těm mladým v plné síle rovnocennými soupeři. I zde jsou motivace pro pokračující zapojení (pokračování závodění  v často celoživotním koníčku, udržování vitality a aktivního způsobu života) a jeho možnosti (stav zdraví, financí, dopravy atd.) oproti těm mladším velmi odlišné.
Všeobecně se za seniory považují lidé v důchodovém věku a je proto logické i zde, s odkazem na dříve uvedené skutečnosti, posílit jejich vnitřní motivaci a rozdělit proto věkovou kategorii seniorů na mladší S1 a starší S2 s pojmenováním např. SENIOŘI (od 19 do 70 let) a MASTERS (nad 70 let).
Výsledkem zavedení navrhované úpravy by mělo být zamezení úbytku starších soutěžících a zvýšení počtu soutěžících nejmladších.
Zanedbatelné zvýšení „administrativní" činnosti i finančních nákladů (diplomy, ceny) by mělo být jistě vyváženo nutným oživením naší činnosti.

Poznámka :
Tento  návrh (především rozdělení hodnocení seniorů) byl prohovořen s mnoha soutěžícími i organizátory našich i mezinárodních soutěží bez větších námitek.
Po sdělení  záměru navrhnout takovouto úpravu věkových kategorií v soutěžích RC-plachetnic jsem byl vedoucím sekce S NAVIGy panem Bucheggerem vyzván, abych to sepsal a jemu předal k širšímu posouzení. Nic nám však nebrání v tom, abychom to zavedli na našich soutěžích již v letošním roce.

Odezva na tento návrh byla vesměs kladná. 

Nyní vstupujeme do 2.poloviny sezony a já bych si  vás dovolil seznámit s tím, co se v této věci dále dělo.

S uvedeným návrhem byl seznámen pan Karl Heinz Buchegger z Rakouska, který je vedoucím sekce plachetnic NAVIGA. K tomu jsem ještě připojil osobní dotaz o možnostech nějakého ocenění KLM Kolín ze strany NAVIGA za 50 let pořádání mezinárodních akcí NAVIGA v tomto znění:

Mám na Tebe ještě jednu otázku nebo prosbu. V dřívějších dobách se v NAVIGA za mimořádné přínosy nebo dlouholetou činnost v rámci NAVIGA udělovala různá ocenění nebo vyznamenání. V poslední době to snad bylo ocenění Mr. Schafta. Jedná se o něco takového oficielně nebo se jednoduše při ukončení činnosti v rámci nějakého setkání potřese rukou? Proč však se na to vlastně ptám?

Jde mi o náš klub lodních modelářů KLM Kolín, který je již přes 50 let v bývalém Československu a nyní v České republice velmi aktivní v lodně-modelářské činnosti NAVIGA.

Tento rok pořádá již 50.ročník regaty v rámci NAVIGA (!!!) , vypsané jako Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí. V průběhu doby to byly mezinárodní regaty, regaty přátelství, mezinárodní mistrovství a ještě k tomu např. přípravná soustředění socialistických států pro mistrovství světa NAVIGA atd.

Nejprve byly tyto soutěže vypisovány pro skoro všechny třídy a kategorie lodního modelářství a byly všeobecně známy a oblíbeny pod pojmem „JEVANY". Po „pražském jaru" byly motorářské kategorie přesunuty na Slovensko a kolínskému KLM ponechány jen plachetnice. Regaty potom byly pořádány většinou v Kolíně, v poslední době pak na Vavřinci a v Mariánských Lázních. Mimo těchto 50  mezinárodních, bylo dle střízlivého odhadu uspořádáno minimálně dalších 200 veřejných soutěží. Naši členové však byli činní i jako mezinárodní rozhodčí na mnoha mistrovstvích světa a mezinárodních soutěžích. Dlouhá léta jsme pěstovali přátelské a partnerské vztahy např.  s MYC Wien, Vodnik Poznaň, KLM Radebeul, Senec, Berlin a Sopron. Dlouholeté a mimořádně přátelské vztahy máme s rakouským klubem v Ennsdorfu.

Modeláři našeho klubu tvoří od začátku v plachetnicích  základ československé a později české reprezentace, které se od roku 1990 zúčastnili již všech mistrovství světa NAVIGA. K nejznámějším a nejaktivnějším členům našeho klubu patřili a patří otec a syn Tomáškové, Kroumanové Novotných, Kohlíčků, Staňků a další.

Jistě jsou v Navize kluby, které mají delší a úspěšnější historii a také víme, že sebechvála není nejlepší cestou k uznání. Jistě má i vedení NAVIGA jiné starosti, než sledování činností jednotlivých klubů.

Přesto jsem přesvědčen, že nějaké možné ocenění světové organizace NAVIGA by mohlo našemu klubu přinést i určité ocenění (snad i podporu) z domácí strany. Bezesporu by to znamenalo uspokojení členů klubu a jejich povzbuzení k další činnosti.

A nyní tedy zpět k mé otázce, příp. prosbě. Je něco takového v NAVIGA nyní možné a co bychom pro to mohli udělat?

To ostatní přenechám Tobě s poděkováním za Tvou ochotu pomoci a aktivity.

 S přátelským pozdravem

            Bohuslav

Odpověď ze dne 26.3.2019

 Ahoj Bohuslave,

Nechal jsem si Tvůj návrh projít hlavou.

Nyní je to tak že v NAVIGA je to na mistrovstvích rozděleno na mladistvé a seniory. Mladiství jsou definováni tak,  že jako mladistvý (Junior) může startovat ten, který v tom roce dosáhl věku 18 let.

Abych byl upřímný, nevěřím, že by zbytek presidia souhlasil s větším dělením. Ale mohu se také mýlit, podám tento návrh na NAVIGA  a potom uvidíme, co k tomu řeknou vedoucí ostatních sekcí.

Co by mohlo pravděpodobně jednodušeji projít, je „dámská třída". Právě v této době by to bylo těžko odmítnuto. Problém je však v tom, že ve všech sekcích NAVIGA prakticky žádné dámy nejsou, které aktivně soutěží. Není to tak jenom u plachtění, i u ostatních sekcí jsou dámy absolutní výjimkou.

Ale jak správně říkáš, u regat si můžeš udělat rozdělení dle věku libovolně. NAVIGA to stanovuje jen pro Mistrovství světa a Evropy. Vše ostatní záleží na rozhodnutí vlastního pořadatele. Nepotřebuješ se tedy nikde ptát a nic zveřejňovat. Chceš-li to tak udělat, je to v pořádku. U nás v Rakousku tato otázka vlastně neplatí, skoro žádné mladistvé nemáme.

Z této strany Ti mohu jen poblahopřát, je-li to u vás jiné (jako v Polsku).

 Poznámka překladatele :

Právě u mladistvých by tento návrh mohl přinést zvýšení možnosti úspěchu těch nejmladších, a tím i zvýšení motivace pro soutěžení v našem sportu u rodičů i jejich dětí!

Za druhé:

Hmm. Teď nevím, má-li NAVIGA diplomy neb nějaké jiné dárky pro dlouholeté zasloužilé spolupracovníky. Mimochodem jsem nikdy nebyl v situaci žadatele něčeho takového. To musím nejdříve šikovně zjistit u pánů Matjisika a Dahma, je-li v tomto směru něco možné.

Možná to závisí na tom, že se výměna vedoucích sekcí koná při příležitosti mistrovství světa a dřívější vedoucí sekce se již nezúčastní příštího generálního shromáždění, aby mohl nějaké ocenění přijmout. V principu však máš pravdu. Měli bychom o tom popřemýšlet.

 Karl Heinz

 Celá tato „akce" vyplynula z dlouhodobějších úvah o přítomnosti a budoucnosti našeho sportu.

Je nám všem jistě známo, že se s dobou mění naše možnosti, preference i motivace k účasti na naší sportovní činnosti. Ubývá soutěžících, ale i rozhodčích a těch, kteří se starají o nevděčnou organizační a administrativní klubovou činnost. O nějaké činnosti s mládeží a instruktorech již nikdo ani neuvažuje (?!). Nechceme-li úplně skončit a zaniknout, musíme dát hlavy dohromady a popřemýšlet, co dál.

Krok správným směrem bylo zaměření na nové třídy MM a RG65, jejichž původní zaměření na „jednotnou třídu", která měla přinést menší náročnost technickou i finanční a pozvednout význam vlastního plachtařského umění. Doufejme, že se to opět nějak výrazně „nezvrhne"!

Mojí snahou bylo zvýšením motivace hlavně těch nejmladších (i jejich rodičů !!!), zvýšením možnosti dosažení úspěchů, a těch „dříve narozených" zvýšením férovosti, tj.  rovností  v možnostech a podmínkách, což by mělo přispět k zajištění celkově většího počtu soutěžících.      

Co se týká menší ochoty těch ostatně zmiňovaných organizačních pracovníků k zajištění klubové činnosti je fakt, že jejich práce není buď vůbec, nebo velmi nedostatečně oceňována a ten, který se toho ujme, je v tom většinou ponechán sám!!!

Minimálně se musíme o rozdělení organizačních prací mezi sebou dohodnout!

Snažil jsem se proto dojednat nějaký způsob ocenění alespoň pro klub od našeho „střechového orgánu" NAVIGA a možná se pak pokusím o získání nějakých ocenění i od našich orgánů.

V dávných dobách se oceňování provádělo např. udělováním plaket, diplomů, příp. titulů. Pomůže v dnešní době nějaká přiměřená finanční odměna nebo se dá vymyslet něco nového? Dala by se v tom nějak lépe využít media?

Nikdo nám nebrání v zavedení navrhovaných úprav v hodnocení výsledků na všech námi organizovaných soutěžích. Stačí to ohlásit před zahájením soutěže.

Pokusme se dále jako např. na soutěžích na Seči o zatraktivnění vyhlášení výsledků různými cenami a diplomy (pokud možno pro všechny).

Jistě je i mezi vámi mnoho dalších námětů a připomínek, co a jak zlepšit. Podělme se o ně!

S přáním „Dobrý vítr do plachet"

 

Ing. Bohuslav Kohlíček   CZ 91

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.