Dne 24.11.2019 proběhlo zasedání předsednictva SMČR KloM. Od té doby marně čekáme na zveřejnění zápisu z něj. Stvořit jej je práce jistě náročná a odpovědná, neboť „… co je psáno, to je dáno“. Nabízí se řada spekulací, proč že tak dlouho trvá, než se „vrchnost“ uráčí zápis zveřejnit. Dochází snad k dodatečné cenzuře závěrů jednání ?????, jsou závěry schůze natolik „třaskavé“, že je nelze „obyčejným“ modelářům sdělit a jsou určeny pro uzavřenou skupinku ???? …… Jistě lze spekulovat i o dalších tématech. Nebuďme ale podezíraví, třeba se, jako běžně v minulosti, jedná jen o arogantní nafoukanost funkcionářů. „ … až se mi bude chtít, něco jim předhodím“…..

Budeme tedy trpělivě čekat až se panstvo rozhoupe k práci, k níž se uvázali?

Budeme i nadále jako dojné kravky, čekající, až se „hospodář“ probere a podojí je?

Budeme nadále akceptovat přezíravost, diktát, aroganci a svazarmovského ducha let 80-tých?

 

Proč že jsem se do lenivého panstva pustil tak zostra? Níže si můžete přečíst soubor požadavků, který jsme předsednictvu SMČR KloM předložili a důrazně jej vyzvali k zaujetí stanoviska. Stanovisko dosud není!!!!

 

Hoši a děvčata v SMČR KloM, proberte se za své letargie. VY JSTE TU PRO MODELÁŘE, NE MODELÁŘI PRO VÁS

 

Jan Hyk CZE134

 

Kdo jsme a proč to děláme

naše platforma je volné uskupení lodních modelářů, jejichž koníčkem jsou plachetnice spadající do sekce S SMČR KloM.

 

Cílem naší iniciativy není snaha o rozvrácení stávajících struktur SMČR. Naším cílem je vznést důrazný apel k funkcionářům SMČR KloM, aby se svaz vrátil ke svému původnímu poslání – tedy SLOUŽIT VŠEM modelářům.

Předkládáme požadavky jejichž cílem je, jednak zprůhlednit a zpřístupnit financování závodů v sekci S, a zejména, otevřít prostor SMČR všem zájemcům a zejména dětem.

 

 

1. na základě požadavku modelářů a po dohodě s ing.Svatoplukem Hubáčkem a Ludvikem Kostelanským bude do sekce S přibrána kategorie FOOTY ( stavební pravidla dle Moravského poháru – shodné s mezinárodními) . Registr čísel a aktuálnost pravidel zajistí ing.Svatopluk Hubáček v spolupráci s vedoucím sekce S.

Cíl změny: do řad SMČR Klom to přivede další modeláře, zvýší se počet a pestrost soutěží

2. VŠECHNY závody sekce S budou veřejné. Tedy, soutěží se mohou zúčastňovat jak registrovaní, tak neregistrovaní závodníci. Jedinou podmínkou je, že jejich loď musí splňovat požadavky třídy (tříd) pro níž (něž) je závod vypsán.

S outěžící budou ve výsledkových listinách uváděni v pořadí, jehož v soutěži dosáhli.

Startovné (pokud se vybírá) je pro všechny účastníky ve stejné výši.

 

Cíl změny: do řad SMČR Klom to přivede další modeláře, zvýší se počet soutěžících

 

3. Závody pořádané klubem registrovaným v SMČR a uvedené v řádném terminu v oficiálním kalendáři SMČR mají nárok na dotaci na závod takto:

Veřejné soutěže : 2000,- na den

Mistrovské soutěže : 2500,- na den

O dotaci pořadatel nebude žádat, vznese na ni nárok a SMČR Klom je povinen takovému nároku vyhovět. Dotace je paušální částkou, jíž užije pořadatel pro organizaci a zajištění závodu. Nebude tedy mít další povinnost skládat účet, jakým způsobem dotaci použil.

Podmínkou pro získání dotace je, že ze všech závodníků přihlášených k soutěži bude alespoň 60% členů SMČR

 

Cíl změny: snížení administrativy, transparentnost financování

 

 

4. Rozhodčí

1. Vedoucí sekce S bude delegovat hlavního rozhodčího ze seznamu rozhodčích SMČR nebo z ČSJ (Český svaz jachtingu) na Mistrovské závody. Nebude-li rozhodčí delegován, či nezúčastní-li se a nebude za něj zajištěna náhrada, jsou výsledky takové soutěže neplatné, a nelze je prezentovat.

Pro soutěže v sekci S platí, že pro každý závod je delegován jeden rozhodčí.

2. pro nemistrovské soutěže nemá SMČR Klom povinnost rozhodčího delegovat. Pokud však pořadatel rozhodčího vybere ze seznamu rozhodčích SMČR nebo z ČSJ, a zajistí si jeho účast, platí pro jeho odměny stejná pravidla, jako při soutěži mistrovské.

 

3. rozhodčí se NESMÍ zúčastnit soutěže jako závodník

 

Odměny pro rozhodčího hrazené SMČR KLoM:

rozhodčí – ze seznamu rozhodčích SMČR KLoM, nebo ČSJ – má nárok na odměnu takto:

cestovné – dle platných směrnic, jež se této položky týkají

ubytování – v místě, nebo okolí konání soutěže je rozhodčí, při vícedenních závodech oprávněn užít k ubytování na nezbytně dlouhou dobu ubytovací zařízení, přičemž nejvýše přípustný náklad na osoba/noc je 1.000,- Kč. Tato položka je zúčtovatelná – rozhodčí uplatní nárok na proplacení s dokladem o ubytování.

odměna za rozhodování – rozhodčímu náleží odměna ve výši 2.000,- Kč/ den konání soutěže.

 

Cíl změny: rozhodčí se obvykle rekrutují z řad aktivních závodníků. Nesmí-li se soutěže aktivně zúčastnit jako závodníci, je odměna za rozhodování nezbytná – motivační. Účast rozhodčího zvyšuje kvalitu soutěže

 

 

Změny jsou navrhovány pro zvýšení kvality a množství soutěží a otevření celého modelářského prostoru novým zájemcům, bez toho, aby byli ji dopředu nuceni se v SMČR registrovat. Dále mají sloužit pořadatelům pro technické a organizační zajištění soutěží, aniž by byli zatěžováni byrokracií nad rozumný rámec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.